Kies categorie
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 1-08-2018


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Privacy Policy

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Statutaire naam: J & P InternetMedia V.O.F.

  Handelsnaam: Masculum


  Vestigingsadres:

  Goedewerf 31
  1357 AN Almere


  Post & Retouradres:

  Goedewerf 31 
  1357 AN Almere


  Telefoon: +31 (0)85 00 20 103

  Whatsapp: +31 (0)6 12 11 09 45

  E-mail: U kunt ons bereiken per email via het contactformulier op de contactpagina. 


  Bereikbaarheid

  Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 22.00 uur
  Zaterdag & zondag van 10.00 - 22.00 uur


  KVK-nummer: 63398621

  BTW-nummer: NL855218691B01


  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  *Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.


  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
   • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


  Artikel 6 - Herroepingsrecht

   Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

   Bij levering van diensten:
  5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier.
  3. Indien de consument verzendkosten heeft betaald, dan krijgt de consument deze verzendkosten terug als deze de gehele order retour stuurt.
  4. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening van de consument. De geschatte verzendkosten bedragen 6,95 euro via PostNL. Informeer voor de actuele tarieven bij de pakketvervoerder. 


  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
   • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   • die snel kunnen bederven of verouderen;
   • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
   • voor losse kranten en tijdschriften;
   • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
   • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   • betreffende weddenschappen en loterijen.


  Artikel 9 - De prijs


  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
   • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
   • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 


  Artikel 11 - Levering en uitvoering


  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn dan in dit geval voor rekening van de ondernemer, aangezien er op initiatief van de ondernemer een vervangend product gestuurd is.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
    • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
    • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
    • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


  Artikel 13 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vanaf dat moment vatbaar is voor de kantonrechter.
  5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  De klachten regeling:
  Wij zien graag dat u tevreden bent. Onze klachtenprocedure geeft u als klant de mogelijkheid om uw ontevredenheid te uiten. Wij doen vervolgens ons best om een passende oplossing te zoeken.


  Hoe kunt u reageren?
  U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:

  1. Online:
   • via het contactformulier op onze contactpagina, En via de knop links boven aan de website “E-mail ons”.
  2. Schriftelijk:
       
   Masculum         
   T.a.v: Retouren
   Goedewerf 31
   1357 AN Almere

  3. E-mail: via het contactformulier op onze contact pagina.
  4. Telefoon: +31 (0)85 00 20 103
  5. Whatsapp: +31 (0)6 12 11 09 45

  Wat gebeurt er daarna?
  U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord, wij streven er naar binnen 48 uur na ontvangst van de klacht daarop reactie te geven.
  Mocht dit onverhoopt niet lukken zal u binnen maximaal 14 dagen een reactie ontvangen.


  Verwachtte u een andere oplossing?
  Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht? Dan kunt u in beroep gaan.
  Dit betekent dat u ons per brief laat weten dat u het er niet mee eens bent,en dat u een andere oplossing wilt.


  Noem in uw brief de volgende punten:

  • Omschrijving van uw klacht
  • Uw naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Uw rekeningnummer
  • Ordernummer

  Stuur ook kopieën van de informatie mee als dit uw klacht duidelijker maakt. 


  Stuur de brief naar:


  Masculum
  T.a.v. klantenservice
  Goedewerf 31
  1357 AN Almere


  Of stuur een e-mail via het contactformulier.


  Wat gebeurt er daarna?
  Er zal een bevestiging van ontvangst  naar u gecommuniceerd worden, en een data van wanneer u antwoord krijgt. Er zal opnieuw onderzoek naar uw klacht gedaan worden en gekeken naar het antwoord op de klacht dat eerder aan u gegeven is. Hierna ontvangt u opnieuw een antwoord. Daarin staat dat:

  • het probleem is opgelost, of
  • het probleem nog wordt herzien, of
  • het probleem niet kan worden opgelost.

  Mogelijkheid het geschil te melden via het  Europesche ODR platform.
  Wij proberen er bij masculum.nl natuurlijk van alles aan te doen u als klant tevreden te stellen, en proberen een eventueel geschil dan ook altijd eerst via de klachtenprocedure op te lossen. Mocht het echter zijn dat u zich na onze klachtenprocedure te hebben doorlopen, niet tevreden zijn met de uitkomst hiervan. Dan kunt u als consument via het onafhankelijke Europesche ODR platform een geschil indienen en deze voorleggen. Er wordt dan een onafhankelijke partij aangewezen die het geschil tussen de consument en de ondernemer tracht op te lossen. Uiteraard moet zowel de consument als de ondernemer hier dan eerst mee instemmen.

  Meer informatie over; en de mogelijkheid een geschil voor te leggen via het ODR platform kunt u doen via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  Artikel 15 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  3. Als de consument een geschil heeft met de ondernemer en deze onderling niet tot een oplossing kunnen komen. Heeft de consument de mogelijkheid via het Europesche ODR platform het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke partij. Voor meer informatie over het ODR platform verwijzen wij u door naar de website van het ODR platform.


  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


  Artikel 17 - Privacy Policy

  Versie 2.1
  Laatste wijziging: 01-08-2018


  J & P InternetMedia V.O.F.
  Masculum.nl
  Goedewerf 31
  1357 AN Almere Haven

  Telefoon: +31 (0)85 00 20 103
  Whatsapp: +31 (0)6 121 109 45
  info@masculum.nl / klantenservice@masculum.nl


  17.1 Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

  J & P InternetMedia V.O.F. / Masculum.nl, gevestigd te Goedewerf 31, 1357 AN Almere Haven, is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy-policy.


  17.2 Wanneer is deze privacy-policy van toepassing?

  Deze privacy-policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Masculum.nl verwerkt van (website)bezoekers, klanten, maar ook zakelijke contactpersonen, of te wel iedereen die weleens contact heeft gehad met masculum.nl. Onder masculum.nl verstaan we mede de onderstaande webdomeinen:

  • masculum.nl;
  • blog.masculum.nl;
  • *.masculum.nl; 
  * Hiermee worden alle eventuele “subdomeinen” aangeduid als bijvoorbeeld; www, blog, aanbieding, nieuwsbrief.

  17.3 Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou persoonlijk. Hierbij moet je  denken aan gegevens als: je naam, adresgegevens, telefoonnummer, profielen op socialemedia en e-mailadres. Ook gegevens als je IP adres of je aangemaakte Masculum account, je bestelgeschiedenis en ook je surfgedrag op onze website vallen hieronder.


  17.4 Van wie verwerken wij de persoonsgegevens, en hoe komen wij aan deze gegevens?

  Van iedereen die zowel direct als indirect contact heeft of heeft gehad met masculum.nl, als klanten, en (zakelijke)contactpersonen.


  Deze gegevens ontvangen en verzamelen wij rechtstreeks via jou, zodra je onze website(s) bezoekt, een masculum account aanmaakt, webformulieren invult, e-mail stuurt, of contact zoekt met de klantenservice.


  In uiterst zeldzame gevallen ontvangen wij mogelijk jouw persoonsgegeven via een ander. Bijvoorbeeld wanneer iemand rechtstreeks een cadeau/bestelling naar jou laat verzenden.


  17.5 Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou, en hoe lang bewaren wij deze?

  Persoonsgegevens voor het verwerken van je bestellingen

  Als jij producten bij ons bestelt, hebben wij natuurlijk bepaalde gegevens van jou nodig om deze te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over de status van je bestelling. Voor het retourneren hebben wij deze gegevens ook nodig.


  Wij verzamelen de volgende persoonsgegeven hiervoor: Je naam, aanhef, e-mailadres, (bezorg)adres, betaalgegevens, telefoonnummer.


  Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst (jouw bestelling) die je met ons bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Op grond van de wet zijn wij verplicht de gegevens die gerelateerd zijn aan je bestelling voor een termijn van 7 jaar te bewaren.


  Gegevens in jouw Masculum account

  In het door jouw aangemaakte account bewaren wij de volgende gegevens: Je naam, aanhef, (bezorg)adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (indien je die hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaukaarten, cadeaubonnen en spaarpunten.

  Naast de eerder genoemde gegevens bewaren we ook je bestelgeschiedenis, bezorgopties, verlanglijst(jes), nieuwsbrief aanmelding en retouraanvragen.

  De gegevens in jouw account bewaren wij zolang je een actieve klant bij ons bent. Na 7 jaar niet meer ingelogd te zijn geweest op je account verwijderen wij al jouw gegevens. Uiteraard kan je op elk gewenst moment een verzoek doen om gegevens uit je account te laten verwijderen. Je kan dit doen door contact met ons op te nemen. Ook kun je zelf deze gegevens wijzigen, verwijderen, downloaden of opvragen via de “Mijn GDPR/AVG Opties”  in je account.

  Gegevens die wij verzamelen tijdens jouw contact met de klantenservice

  Dagelijks kun je de klantenservice bereiken van 10.00 – 22.00 uur. Je kunt ons bereiken door te bellen, een Whatsapp berichtje te sturen of te e-mailen. 

  Deze gegevens worden als aantekeningen opgeslagen bij de betreffende bestelling, en in je account. De aantekeningen bewaren wij zolang je actief klant bij ons bent. Zo kunnen wij je een volgende keer sneller helpen en beter service verlenen.

  Telefoongesprekken worden niet opgenomen, wel worden er aantekeningen gemaakt over het gesprek in je account of bij de betreffende bestelling. 

  Whatsapp berichten worden door ons maximaal 6 maanden bewaard.

  E-mail conversaties worden maximaal voor een periode van 7 jaar bewaard.

  Gegevens die wij verzamelen voor een optimale winkelbeleving 

  Om te zorgen dat onze website goed werkt, en jij optimaal kunt shoppen verzamelen wij de volgende gegevens bij een bezoek aan masculum.nl: Je IP-adres, informatie over de webbrowser, taalinstellingen, het besturingssysteem van het apparaat waarmee je onze website bezoekt, de geschatte plaats(naam) en het land vanuit waar je ons bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij met behulp van Google Analytics, echter worden deze gegevens zoals de Autoriteit Persoonsgegevens aangeeft en wettelijk verplicht is geanonimiseerd. De laatste reek van jouw IP-adres wordt hierbij dan ook door ons verwijderd zodat Google niet ongevraagd jouw gegevens kan verzamelen. 

  (Persoons)Gegevens als bijvoorbeeld een IP-adres die wij ontvangen via ons CRM systeem en server worden niet geanonimiseerd. Dit i.v.m. veiligheid en fraude detectie.

  Om te zorgen dat masculum.nl zo relevant mogelijk voor jou is, en af te kunnen stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren verzamelen wij gegevens over het zoek, klik en koopgedrag op masculum.nl. Het gaat hierbij niet om de kennis over individuele klanten/bezoekers. Deze gegevens bewaren wij in geanonimiseerd in Google Analytics voor een duur van 2 jaar. De gegevens die verzameld worden via onze server en CRM bewaren wij voor een duur van maximaal 7 jaar. 

  Verbeteren van de winkelbeleving gebaseerd op algemene informatie, website-bezoekstatistieken en verkoopstatistieken

  Wanneer je op Masculum een webpagina,blog artikel of product bekijkt zie je mogelijk andere artikelen die wij aanbevelen. Denk hierbij aan aanbevelingen als; “anderen bekeken ook”, “best verkocht”, “populaire producten”. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel, categorie of blogpost waar je op dat moment naar kijkt en/of op de verkoopstatistieken.

  Aan de hand van verzamelde statistieken weten wij dat de klanten die het artikel dat je bekijkt, ook geïnteresseerd waren in de andere artikelen. Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk; elke klant/websitebezoeker ziet dan ook dezelfde aanbevelingen. Om maar een voorbeeld te geven; als je zoekt naar een specifiek boxershort, ziet iedereen dezelfde vergelijkbare boxershort(s). Of we laten op basis van je zoekopdracht zien wat andere gebruikers zochten. Dit is iets wat je ook terugziet in een “normale” stenen winkel. Zo staan daar de artikelen van het zelfde type, of bijpassende bij elkaar. En weet de verkoper wat populair is onder zijn klanten, en wat ze kochten toen ze met de zelfde vraag in de winkel kwamen.

  Personalisatie op basis van jouw aankoopgeschiedenis, zoekopdrachten, surfgeschiedenis en accountgegevens

  Zodra je bent ingelogd op je account kunnen wij de winkel voor jou nog persoonlijker maken. Zo kunnen wij aan de hand van je vorige aankopen en interesses goede aanbevelingen doen.

  Door te kijken naar wat je eerder bij ons gekocht of gezocht hebt, wat er op je verlanglijst staat en welke producten je hebt bekeken in onze winkel kunnen wij jou aanbevelingen doen. Deze gegevens verzamelen wij op basis van cookies en je IP-adres en worden niet langer dan 2 jaar door ons gebruikt. 

  Deze gegevens zullen niet door ons worden gebruikt om jou andere prijzen te tonen dan wij tonen aan andere websitebezoekers/klanten. Bezoek je op een later tijdstip het zelfde product, dan is het mogelijk dat de prijs hiervan door ons is aangepast omdat wij bijvoorbeeld een sale hebben, de inkoopsprijs is verhoogd. 

  Klanten met een geregistreerd account krijgen in de toekomst mogelijk extra voordeel. Denk hierbij aan het sparen van spaarpunten welk in te wisselen zijn voor korting of producten. Maar ook combinatie deals of kortingen op producten die alleen voor hen gelden.

  Zelf ingestelde voorkeuren

  Op diverse webwinkel pagina’s kun je zelf voorkeuren aangeven. Je kan bijvoorbeeld aangeven op de hoogte gehouden te worden over de beschikbaarheid van een product, artikel(en) op je verlanglijst zetten, of een product te reserveren voor deze beschikbaar is. Deze voorkeuren zijn geheel vrijwillig en zijn op elk moment uit te zetten. Zo kun je gemakkelijk zelf je verlanglijst aanpassen of verwijderen. Wil je van de reserveringslijst af, of wil toch je geen bericht ontvangen als het product weer voorraad is, stuur dan een bericht naar de klantenservice en je wordt van de lijst gehaald.

  17.6 Marketing Gegevens

  Gepersonaliseerde e-mails

  Regelmatig hebben wij aanbiedingen, nieuwtjes en speciale acties die we met je willen delen. Deze delen we graag via de e-mail. Als je bij ons één of meerdere bestellingen hebt geplaatst en/of een account hebt aan gemaakt, sturen we je informatie, suggesties, en reviewverzoeken over onze artikelen en diensten op basis van jouw aankopen.

  Als je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, kunnen wij jou ook andere informatie e-mailen als bijvoorbeeld; winacties, persoonlijke aanbevelingen, informatie, blog updates en (dag)aanbiedingen. De persoonlijke aanbevelingen baseren wij op je aankoop- en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden. Op deze manier kunnen wij de inhoud van de mail interessanter en relevant voor je maken. Uiteraard kun je je op elk gewenst moment direct afmelden voor de nieuwsbrief. Je kan dit doen in je account, via een optie in de nieuwsbrief zelf of door contact op te nemen met de klantenservice.

  Advertenties

  Wij kunnen je advertenties tonen op masculum.nl en op andere websites als Google. Deze advertenties zijn echter generiek en het zelfde voor al onze bezoekers. Deze advertenties zijn dan ook niet gebaseerd op basis van bezoek of koopgedrag. Alle advertenties op masculum.nl zijn dan ook voor iedereen gelijk. Advertenties die je van ons tegenkomt op Google zijn gebaseerd op de zoekopdracht.

  Gegevens uit klantonderzoeken

  Om de dienstverlening te optimaliseren en nog beter aan te laten sluiten op de wens van onze klanten, kunnen we je gegevens gebruiken om je uit te nodigen voor een onderzoek. Deze uitnodigingen versturen wij per e-mail, per bericht in je account of telefoonnummer. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. Je helpt ons op deze manier de webwinkel te verbeteren.

  De deelname aan een markt- of klantonderzoek is op vrijwillige basis. Jij beslist dan ook geheel zelf of je mee doet aan het onderzoek of niet. Alle naar jou herleidbare persoonsgegeven worden verwijderd zodra het onderzoek is afgerond. De bevindingen zullen dan ook geanonimiseerd worden verwerkt in een verslag.

  Persoonsgegevens uit klantonderzoek(en)

  Wij zijn gek op reviews! En onze bezoekers ook. Reviews helpen je te vinden wat je zoekt en geven een beeld hoe anderen het product ervaren.

  Als je een review op onze website schrijft kun je er zelf voor kiezen je echte naam te gebruiken of een alias. Het is mogelijk dat wij contact met je opnemen over je review.

  De reviews worden alleen door ons geplaatst met jouw toestemming. Omdat product-reviews lang en zeer waardevol zijn voor onze klanten, bewaren wij deze tot jij ons vraagt de review te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze klantenservice.

  Persoonsgegevens voor prijsvragen en (win)acties

  Als je meedoet aan een prijsvraag of (win)actie, vragen wij jou een aantal gegevens zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze persoonsgegevens hebben wij van je nodig om de (win)actie te kunnen uitvoeren, contact hierover op te nemen en de winnaar(s) bekend te maken.

  Deze persoonsgegevens verzamelen wij met jouw toestemming. Bij elke actie vindt je de voorwaarden van de (win)actie of prijsvraag. In deze voorwaarden kun je terugvinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens zullen gebruiken, en hoe lang wij jouw gegevens bewaren.

  Persoonsgegevens om fraude tegen te gaan

  Wij gebruiken persoonsgegevens als; IP-adressen, zoek-, surfgedrag en bestelgeschiedenis om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. 

  17.7 Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

  Logistieke en distributiepartners

  Om jouw bestelling te kunnen uitvoeren, werken wij samen met een aantal distributiepartners. Deze partij(en) ontvangen jouw ordernummer, naam, (bezorg)adres, bestelde producten en klantnummer. Deze gegevens hebben zijn nodig om jouw bestelling te kunnen verzamelen, inpakken en verzenden naar het juiste adres.

  Ook werken wij met verschillende logistieke partners, je moet hierbij denken aan PostNL, BPost, DHL en FedEx. Zij ontvangen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie is nodig om jouw pakket te kunnen laten bezorgen op het door jouw gewenste adres. De bestelling wordt uiteraard verpakt in een blanco doos. 

  Paymentproviders 

  Om de transactie/betaling van je bestelling te kunnen uitvoeren werken wij samen met een aantal paymentproviders. Een hiervan is Mollie B.V. dit is een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor bedrijven. Mollie vraagt van jou alleen de benodigde gegevens om de betaling te kunnen uitvoeren. Omdat je zelf de opdracht voor de transactie aan Mollie geeft in het betaalscherm zijn zij vanaf dat moment de gegevensverantwoordelijke van jouw opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens mogen zij alleen gebruiken om de overeenkomst/transactie te kunnen uitvoeren. Voor vragen over welke persoonsgegevens zij van jou hebben, het opvragen en porteren hiervan verwijzen wij je dan ook door naar Mollie zelf. Op je bankafschrift vindt je de betaling terug onder Stg Mollie Payments of Mollie.

  Mollie verzorgt enkel en alleen de betaling. Voor vragen over je bestelling, bezorging of de transactie kun je uiteraard gewoon terecht bij onze eigen masculum klantenservice.

  Andere externe dienstverleners

  Voor verschillende doeleinden schakelen wij ook andere externe dienstverleners in om ons te ondersteunen. In sommige gevallen hebben zijn daar ook persoonsgegevens voor nodig, of hebben zij toegang tot de persoonsgegevens om hun dienst aan ons te kunnen uitvoeren. Wij delen en geven alleen toegang tot de persoonsgegevens die strict noodzakelijk zijn voor opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Jouw gegevens zullen wij in geen enkel geval verkopen aan deze dienstverleners of andere derde partijen. Met alle externe dienstverleners sluiten wij een overeenkomst af waarin staat wat zijn met de gegevens mogen doen.

  De volgende type werkzaamheden worden (deels) door externe dienstverleners uitgevoerd:

      • Ondersteuning bij leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en de software;
      • Ondersteunen bij onze klantenservice;
      • Ondersteunen bij onze advertentiecampagnes en marketingcampagnes;
      • Ondersteunen bij het doen van klantonderzoek
      • Ondersteunen bij het verkrijgen van ratings en reviews;
      • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, paymentproviders, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

  De overheid

  In een aantal situaties word er van ons gevraagd persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een overheidsinstelling deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van hun taak, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook kan Politie of Justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van bijvoorbeeld misbruik of fraude. Tevens kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in kader van een onderzoek. Uiteraard zullen wij alleen persoonsgegevens met de overheid delen als dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  17.8 Waar worden jouw persoonsgegevens opgeslagen?

  Jouw (persoons)gegevens worden door ons binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") opgeslagen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan, of opgeslagen buiten de EER. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Indien hier sprake van is zorgen wij dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt. Wij zullen ons in zo’n geval houden aan de strenge Europese en Nederlandse GDPR/AVG wetgeving.

  17.9 Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

  Masculum.nl neemt diverse maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Ook voeren wij regelmatig tests en updates uit aan onze systemen en software. Heb je het gevoel dat er niet zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan? Laat het ons dan weten via de klantenservice.

  17.10 Persoonsgegevens van kinderen

  Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Gebruik van onze dienst(en) is dan ook alleen toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder. 

  17.11 Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw (persoons)gegevens?

  Recht op informatie

  Jij hebt ten alle tijden recht op een heldere, transparante en begrijpelijke uitleg over hoe wij (Masculum.nl) met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy-policy hebben wij daarom uitgebreid toegelicht welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

  Recht op inzage

  Ten alle tijde heb jij het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Het verzoek tot inzage kun je doen in je account. Of als je die niet hebt via de AVG Privacy instellingen pagina welk je kunt vinden in de footer van de website. Je ontvangt dan een duidelijk overzicht met de gegevens die wij van je hebben. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

  Recht op correctie

  Jij hebt het recht om ten alle tijden jouw persoonsgegeven te (laten) corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn of ter aanvulling op de gegevens. Dit kun je zelf doen via je eigen account of door contact op te nemen met de klantenservice. 

  Recht om bezwaar te maken

  Jij hebt het recht bezwaar te maken op het gebruik van jouw persoonsgegevens voor (direct)marketing. Je kan bijvoorbeeld aan ons vragen jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen en/of aanbiedingen. Daarnaast geld dit recht ook voor al je andere (persoons)gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Uitgezonderd zijn de (persoons)gegevens die wij in verband met de wettelijke verplichting(en) dienen te bewaren, zoals de factuur en betaalgegevens voor een duur van 7 jaar voor de Nederlandse belastingdienst. Het recht op bezwaar kun je uitoefenen via je account of door contact met onze klantenservice op te nemen.

  Recht op dataportabiliteit

  Jij hebt ten alle tijden het recht om (persoons)gegevens die jij aan ons hebt gegeven betreffende de overeenkomst die je met ons bent aangegaan te ontvangen in een voor een machine leesbaar formaat. Je kan hierdoor jouw gegevens bewaren in een database van jezelf of een andere partij. De gegevens die onder dit recht vallen zijn; Jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en de bestelgeschiedenis. Je kunt deze gegevens downloaden als .csv bestand via je account. Heb je geen account dan kun je deze gegevens opvragen via de AVG Privacy Instellingen pagina. Deze is te vinden via de footer op de website. Kom je er niet uit dan kun je uiteraard contact op nemen met onze klantenservice. 

  Recht op beperking van de verwerking

  Jij hebt ten alle tijden het recht om beperking van de verwerking van jouw (persoons)gegevens te verzoeken. Indien je hier gebruik van maakt mogen wij jouw gegevens bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat o.a. bijvoorbeeld in het geval jij de juistheid van de gegevens betwist, of wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen van de verwerking, maar waarbij de betrokkene ze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

  Recht om vergeten te worden/verzoek om je account te verwijderen

  Je hebt ten alle tijden het recht ons te verzoeken om alle (persoons)gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Indien jij hiervoor een verzoek indient, zullen wij de gegevens die tot jou herleidbaar zijn verwijderen behalve de (persoons)gegevens die wij op basis van de wet mogen of moeten bewaren. Indien je gebruik willen maken van dit recht, kun je dit zelf via je account regelen. Je account zal hierna logischerwijs dan ook niet meer toegankelijk en verwijderd zijn. Indien je geen account hebt, kun je een verzoek indienen via de AVG Privacy Instellingen pagina. De link naar deze pagina is te vinden in de footer van de website. Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze klantenservice.

  Recht om een klacht in te dienen

  Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw (persoons)gegevens omgaan. Uiteraard lossen wij een klacht het liefst zelf met je op. Neem hiervoor dan contact op met onze klantenservice. Tevens heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  Heb je nog vragen?

  Heb je nog vragen over de wijze waarop masculum.nl met jouw (persoons)gegevens omgaat of over de Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op met de klantenservice. Wij zitten dagelijks klaar voor al jouw vragen.